โยนหินถามทาง ขึ้นทะเบียน“หมา-แมว” 450 บาท อาจจะไม่ต้องจ่าย ยังไม่บังคับใช้ ต้องรับฟังความเห็นก่อน(รายละเอียด)ทำเอาเป็นที่ถกเถียง กันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ เกียวกับเรื่อง การขึ้นทะเบียนหมาแมว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เพิ่งอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้น ครม.ให้ ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วนแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณานั้น ในรายละเอียดของกฏหมายกำหนดให้เจ้าของสัตว์ ซึ่งเบื้องต้นจะใช้กำกับดูแล หมา กับ แมวไปก่อน นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน โดยอัตราค่าขึ้นทะเบียนรวมประมาณ 450 บาท/ตัวในระหว่างนี้ กรมปศุสัตว์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีความเหมาะสม และเป็นไปตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ อย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติได้จริงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอื่นๆ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า จะรับฟัง รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช. ต่อไป“กฏหมายนี้เบื้องต้นไปเพียงร่าง ยังต้องไปพิจารณา หารือกัน อีกหลายขั้นตอน จนกว่าจะถึงขึ้นเข้าสภานิติบัญญัติ อาจมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงอีก หรือ อาจจะไม่เก็บเลยก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับการหารือก่อนการประกาศใช้เป็นกฏหมายและมีผลบังคับ การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอื่นๆทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า จะรับฟัง รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช. ต่อไป”

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

ขอบคุณที่มา : กรมปศุสัตว์

ขอบคุณ ที่มา: perdpong.com

คุณน่าจะชอบ